Kiedy można odbyć karę w systemie dozoru elektronicznego?

Jeżeli spełniasz określone warunki Sąd penitencjarny może udzielić Ci zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Jakie warunki musisz spełnić?

  1. dozór elektroniczny może zostać udzielony osobie wobec, której orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza 1 roku i 6 miesięcy.
  2. wobec osoby skazanej nie mogą zachodzić przesłanki wskazane w art. 64
    § 2 k.k.

„Wskazanie na przepis art. 64 § 2 KK oznacza, że zezwolenie na odbycie kary pozbawienia wolności w SDE nie może być udzielone skazanemu za przestępstwo popełnione w warunkach recydywy szczególnej wielokrotnej, a także skazanemu za przestępstwo określone w art. 258 § 1, 2, 3 albo § 4 KK, które to przepisy mają odpowiednie zastosowanie do sprawcy określonego w art. 64 § 2 KK (art. 65 § 2 KK).” – komentarz doart. 43la KKW Lelental 2020, wyd. 7

  1. odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie wystarczające, aby osiągnąć cele kary.
  2. skazany musi posiadać miejsce stałego pobytu
  3. osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym wyrażą stosowną zgodę na to, aby mógł on odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego
  4. nie występują przeszkody natury technicznej.

Skazany musi spełniać wszystkie wskazane powyżej warunki łącznie, a postępowanie jest wszczynane na wniosek.

Kto może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego?

Zgodnie z art. 43lc kodeksu karnego wykonawczego osobami uprawnionymi do złożenia takiego wniosku są:

– skazany lub jego obrońca tj. adwokat, bądź radca prawny

– prokurator

– sądowy kurator zawodowy

– dyrektor zakładu karnego

Uwaga, co warto wiedzieć!

wniosek o dozór elektroniczny może złożyć:

  1. skazany, który nie rozpoczął wykonywania kary (Sąd rozpoznając wniosek o dozór elektroniczny bierze pod uwagę : względy bezpieczeństwa, stopień demoralizacji, inne szczególne okoliczności).
  2. skazany, który już rozpoczął wykonywanie kary (Sąd rozpoznając wniosek o dozór elektroniczny bierze pod uwagę postawę i zachowanie skazanego)

Pamiętaj, że zawsze możesz zwrócić się o pomoc w sporządzeniu takiego wniosku do adwokata, bądź radcy prawnego, który będzie Cię mógł także reprezentować przed Sądem penitencjarnym.

Wniosek o dozór elektroniczny składa się do Sądu penitencjarnego.

Sąd penitencjarny w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o dozór elektroniczny wydaje stosowne postanowienie. Na wydane postanowienie przysługuje zażalenie.

Warto wiedzieć, że udział prokuratora w posiedzeniu o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest obowiązkowy.

W 3 punktach – Dlaczego warto odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego?

– nie zostajesz osadzony w Zakładzie Karnym i odizolowany,

– możesz odbywać karę pozbawienia wolności w miejscu swojego pobytu,

– możesz np. pracować, kontynuować leczenie, realizować kontakty z rodziną, zgodnie z treścią wydanego orzeczenia.

Wiesz, że wyrok wobec Ciebie uprawomocnił się?

Nie czekaj, aż dostaniesz wezwanie do stawienia się w Zakładzie Karnym.

Zacznij działać i skontaktuj się z Kancelarią Adwokacką, lub Kancelarią Radcy Prawnego, która pomoże Ci uzyskać pomoc prawną w zainicjonowaniu postępowania o udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego i reprezentować Cię w tym postępowaniu przed Sądem penitencjarnym.