Wymiar kary. Zasady

Czym kieruje się Sąd, wymierzając karę?

Kodeks karny zawiera zasady, które Sąd bierze pod uwagę wymierzając oskarżonemu karę czy też środki karne zawarte w art. 53 k.k.

      Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Wymierzając karę, sąd uwzględnia w szczególności :

– motywację i sposób zachowania się sprawcy, zwłaszcza w razie popełnienia przestępstwa na szkodę osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia,

– popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim,

– rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków,

– rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa,

– właściwości i warunki osobiste sprawcy,

– sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego.

Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.