Kto może otrzymać lokal socjalny?

Ustawa o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego wskazuje następujący katalog osób, którym przysługuje prawo do lokalu socjalnego są to :

1)           kobiety w ciąży,

2)           małoletni, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub ubezwłasnowolnione oraz osoby sprawujące nad nim opiekę i wspólnie z nim zamieszkałej,

3)           obłożnie chorzy,

4)           emeryci lub renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5)           osoby posiadające status bezrobotnego,

6)           osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie

Dodatkowo Sąd może orzec o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu wobec osoby, która dokonała zajęcia lokalu bez tytułu prawnego, jeżeli przyznanie tego uprawnienia byłoby w świetle zasad współżycia społecznego szczególnie usprawiedliwione.