Majątek osobisty, czy wchodzi w podział majątku po rozwodzie?

Zgodnie z przepisami przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Art. 33 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sposób enumeratywny wymienia, co wchodzi w skład majątku osobistego i nie stanowi wspólnego majątku małżonków, a są to:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3 )prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Podsumowując majątek osobisty, co do zasady nie wchodzi w skład majątku wspólnego i nie podlega podziałowi. Dlaczego bezpieczniej posłużyć się w tej kwestii sformułowaniem „ co do zasady”?

W życiu zdarzają się różne sytuacje, czasami może się tak zdarzyć, że jednak majątek osobisty jednego z małżonków będzie podlegał podziałowi. Chcesz przeprowadzić podział majątku z zabezpieczeniem swoich interesów? Nie czekaj, skontaktuj się z Kancelarią.