Podział majątku po rozwodzie.

Podział majątku ? Co to znaczy? Co wchodzi w jego skład?

Podział majątku po ustaniu małżeństwa możemy przeprowadzić  w postępowaniu sądowym, jak i umownym (umowa zawarta między byłymi małżonkami obejmująca podział majątku wspólnego).

Zacznijmy od początku, zgodnie z art. 31 krio – „§  1. „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.”

Co należy do majątku wspólnego małżonków?

1. pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;

2. dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;

3. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;

4. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695 i 875).