Mam wyrok/nakaz zapłaty co dalej?

Zainicjonowana przez Ciebie sprawa skończyła się pozytywnie i dysponujesz prawomocnym wyrokiem, bądź nakazem zapłaty?  Dłużnik mimo wydanego orzeczenia nie poczuwa się do tego, aby uregulować należności z niego wynikające?

Co musisz wiedzieć:

  1. Aby móc egzekwować należności zasądzone w wyroku/nakazie zapłaty – musisz wystąpić do Sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności.
  2. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności – wydane orzeczenie stanowi tytuł egzekucyjny.
  3. Tytuł egzekucyjny uprawnia Cię do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w celu uzyskania zasądzonych należności przez Sąd na Twoją rzecz.

Adwokat może w Twoim imieniu wszcząć postępowanie egzekucyjne i reprezentować Cię w nim.

Prawo cywilne. Spadek. Przyjęcie i odrzucenie.

Zgodnie z art. 924 k.c – „Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy.”

W skład spadku wchodzę zarówno aktywa, jak i pasywa zmarłego. Do spadku możemy zostać powołani z mocy ustawy, bądź testamentu.

Spadkobierca może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste) – spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia.
  • przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) – spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. 

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub podstępnie nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.

  • spadek odrzucić – spadkobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe w żadnym zakresie. 

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak złożenia oświadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesięcy jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.