Prawo cywilne. Pozew o zapłatę.

Reprezentacja adwokata z Katowic – czy warto?

Pozew o zapłatę musi odpowiadać warunkom formalnym przewidzianym w kodeksie postępowania cywilnego. Zgodnie z art. Art.  126. K.p.c.

§  1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;

2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;

3) oznaczenie rodzaju pisma;

4) osnowę wniosku lub oświadczenia;

5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;

7) wymienienie załączników.

§  11. Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.

§  2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

11) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Nie tylko istotne jest wskazanie w/w wymogów formalnych i określenie wysokości żądania od strony przeciwnej, ale również należy zawrzeć informację czy strony podjęły próby polubownego rozwiązania sporu, a także wskazać i uzasadnić zasadność dochodzonego roszczenia. 

Pozew o zapłatę możesz skierować do rozpoznania w postępowaniu zwykłym, upominawczym, uproszczonym, bądź nakazowym.

W wyborze postępowania oraz sporządzeniu stosownego pozwu, a także ewentualnej reprezentacji w sporze pomogą Ci adwokaci z Katowic. Zapraszamy do kontaktu.