Popełnienie przestępstwa z art. 157 § 1 oraz § 2 kodeksu karnego.

Przepis art. 157 § 1 oraz 2 kodeksu karnego definiuje przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Zgodnie z 157 § 1 kodeksu karnego – „ Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia inny niż określony w art. 156 § 1 kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przepis art. 156 § 1 kodeksu karnego zawiera definicję ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,

2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Sprawca takiego czynu podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Jeżeli w/w uszczerbek na zdrowiu u pokrzywdzonego nie wystąpił, a wystąpiło naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni wówczas możemy mówić o popełnieniu przestępstwa z art. 157 § 1 kodeksu karnego, które definiuje średni uszczerbek na zdrowiu. Postępowanie to prowadzone jest z urzędu.

Co w przypadku gdy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia nie trwa dłużej niż 7 dni?

W takiej sytuacji mamy styczność z przestępstwem określonym w art. 157 § 2 kodeksu karnego – jako lekki uszczerbek na zdrowiu. Sprawca za popełnienie powyższego przestępstwa podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Ściganie przestępstwa odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Praktyka zawodowa pokazuje, iż warto podejmować obronę swoich praw bez względu na to czy zostaliśmy oskarżeni przez oskarżyciela publicznego (prokuratora) czy też przez oskarżyciela prywatnego.

Jesteś pokrzywdzony? Staniemy po Twojej stronie i oskarżyciela publicznego, bądź zainicjujemy postępowanie z oskarżenia prywatnego.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelariami Adwokackimi oraz Kancelarią Radcy Prawnego.

Reprezentujemy i bronimy praw podejrzanych, oskarżonych oraz pokrzywdzonych.