błąd medyczny

Czym się różni błąd medyczny od zaniedbania?

Pacjenci, którzy wskutek wadliwych działań osób wykonujących usługi medyczne doznały szkody mogą ubiegać się o odszkodowanie lub rentę. Zależnie od kwalifikacji owych działań można wnioskować o inną kwotę ubezpieczenia, bo roszczenie takie uzależnione jest od podstawy, jaka zostanie wskazana. By móc złożyć roszczenie ubezpieczeniowe należy więc uprzednio odpowiednio zinterpretować działanie będące powodem wyrządzenia szkody. W sprawach odszkodowawczych dobrze skorzystać z pomocy prawników doświadczonych w roszczeniach ubezpieczeniowych.

Podstawą roszczenia ubezpieczeniowego może być m.in. błąd medyczny lub zaniedbanie. Terminy te, choć są do siebie zbliżone to nieznacznie się od siebie różnią. Warto jednak pamiętać, że tak jak błąd medyczny, tak i zaniedbanie mogą być pokłosiem: błędnej oceny przeprowadzonych badań, niewłaściwej diagnostyki, użycia niewłaściwej aparatury, zastosowania nieprawidłowej techniki leczenia schorzenia, ignorowania objawów, odmowy leczenia czy nieporozumieniem między pacjentem a przedstawicielem ochrony zdrowia. 

Błąd medyczny a zaniedbanie

Odpowiedzialność cywilna za dopuszczenie się działania szkodzącego pacjentowi definiowana jest na zasadzie winy. Chociaż zarówno w błędzie medycznym, jak i zaniedbaniu pracownika ochrony zdrowia można upatrywać szkody dla pacjenta, to pojęcia, choć zbliżone, to te nie są tym samym. Tym, co bezpośrednio łączy zaniedbanie i błąd medyczny jest to, że (przeciwnie do błędu lekarskiego, który dotyczy jedynie lekarzy) mogą się go dopuścić wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, w tym dentyści, laboranci, a nawet farmaceuci.

O zaniedbaniu można mówić w momencie, gdy pracownik służby zdrowia nie wypełnił swoich obowiązków w sposób zadowalający oraz gdy to niedopełnienie obowiązków skutkowało w obrażeń pacjenta. Bezpośrednim powodem zaniedbania medycznego jest lekkomyślność lub niechlujstwo.

Zaś by niewłaściwie działanie pracownika ochrony zdrowia zakwalifikować do miana błędu medycznego musi zajść związek przyczynowo – skutkowy z działaniem niezgodnym z aktualną wiedzą medyczną i pogorszeniem zdrowia lub śmiercią pacjenta.