1 (Demo)

Gdy jestem osobą podejrzaną lub oskarżoną.

Zgodnie z art. 71 §  1. Kodeksu postępowania karnego „Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego”. 

Natomiast w myśl art. 71§  2.  Kodeksu postępowania karnego – „Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osobę, co do której prokurator złożył wniosek wskazany w art. 335 § 1 lub wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.”

Zostały przedstawione Ci zarzuty, a może został już skierowany akt oskarżenia?

Kancelaria świadczy pomoc klientom na etapie postępowania przygotowawczego oraz postępowania karnego przed sądem.

Co zyskasz ustanawiając nas swoim obrońcą?

Po pierwsze przeanalizujemy zebrany materiał przez organy ścigania.

Po drugie opracujemy stosowną linię obrony

Po trzecie będziemy brać udział w czynnościach zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i na etapie postępowania sądowego.

Po czwarte będziesz na bieżąco informowany, co się dzieje w Twojej sprawie, jakie czynności będą przeprowadzane, jakie masz prawa i obowiązki.

Kto może ustanowić obrońcę?

Pamiętaj, co do zasady zgodnie z art. 83 §  1. Kodeksu postępowania karnego

„Obrońcę ustanawia oskarżony; do czasu ustanowienia obrońcy przez oskarżonego pozbawionego wolności, obrońcę może ustanowić inna osoba, o czym niezwłocznie zawiadamia się oskarżonego”.  Inną osobą może być np. osoba najbliższa podejrzanego, bądź oskarżonego w rozumieniu artykułu 115 kodeksu karnego – § 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.  

W przypadku zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania pamiętaj, że Twoi najbliżsi mogą ustanowić dla Ciebie obrońcę.