spotkanie z prawnikiem

Przebieg postępowania upadłościowego – co warto wiedzieć?

Postępowanie upadłościowe to inicjatywa, której celem jest dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych przedsiębiorców, którzy automatycznie są ich dłużnikami. Chociaż głównym założeniem wszczynania postępowania upadłościowego jest ściągnięcie z dłużnika należności, to może ono przebiec w różny sposób. Naturalnie, może wyglądać w sposób uproszczony, gdzie dłużnik albo spłaca swoje sługi, albo jest z nich zwolniony. Może jednak przybrać jeszcze inny przebieg – tzw. sanacyjno – uzdrowieniowy, który zazwyczaj zakłada przyjęcie pewnego układu, na podstawie którego zadłużony przedsiębiorca uzyskuje pomoc w uregulowaniu sytuacji finansowej biznesu m.in. przez wprowadzenie nowych warunków i umów dotyczących zaległych roszczeń. O rezultacie postępowania upadłościowego decyduje w Polsce Sąd. 

Postępowanie upadłościowe krok po kroku

Współpraca z prawnikiem w postępowaniach upadłościowych jest szczególnie zalecana głównie ze względu na ich złożoność oraz często dużą liczbę dochodzących roszczeń wierzycieli. Szczególnie, że nie jest to krótki proces i zakłada następujące punkty:

1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie postępowania upadłościowego. Może to wykonać każdy podmiot do tego uprawniony, łącznie z wierzycielami i dłużnikiem. 

2. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości, czyli mówiąc najprościej – weryfikacja zasadności przesłanek umożliwiających ogłoszenie upadłości danego podmiotu.

3. Zgłoszenie wierzytelności przez wierzycieli osobistych, którzy chcą uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym.

4. Stworzenie listy wierzytelności, którą syndyk przekazuje następnie sędziemu-komisarzowi.

5. Ewentualny sprzeciw do listy wierzytelności wierzyciele osobiści mogą składać w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni. Może on dotyczyć uznania wierzytelności częściowo lub całkowitej odmowy uznania wierzytelności.

6. Ustalenie składu masy upadłości. Z dniem ogłoszenia upadłości, majątek dłużnika staje się masą upadłości, a syndyk tworzy spis inwentarza, który posłuży później za podstawę spłaty zadłużenia.

7. Likwidacja masy upadłościowej, czyli ,,spieniężanie” majątku upadłego.

8. Podział funduszy pozyskanych drogą z poprzedniego punktu pomiędzy wierzycieli.